ข่าวประชาสัมพันธ์

🐳📜🚗พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ WebEx และระบบ TV พช.

🐳📜🚗พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ WebEx และระบบ TV พช.

⏰วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
📍ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻💼👨🏻💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มองหมายให้ นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศทุกคน เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจง การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ WebEx
✨ประเด็นการประชุมดังนี้✨
1.การขับเคลื่อนงาน IT ปี 2565
2.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ประจำปี 2565
3.การจัดทําสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.Digital Literacy และระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน
5.การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนี้ ได้รับมอบนโยบายจากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการทำให้ฐานข้อมูลของกรมฯ มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ประมวลผล นำเสนอผลได้โดยเร็ว มีความเชื่อมโยงกับข้อมูลของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เพื่อเป็นของขวัณปีใหม่ให้กับประชาชน
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)