ข่าวประชาสัมพันธ์

🐳👨🏻‍💻พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4 /2564

🐳👨🏻‍💻พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4 /2564

⏰วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
📍ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ
📜โดยประธานแจ้งที่ประชุม ว่าด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับจัดสรรงบประมาณ 203,774,700 บาท โดยกิจกรรมของบางหน่วยงานได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อย่างไรก็ตามมีบางหน่วยงานจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม และบางหน่วยงานมีความจำเป็นพี่จะต้องยกเลิกการดำเนินการจึงจัดการประชุมในวันนี้ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงและพิจารณาโครงการสำรอง (Y2) เพื่อทดแทนโครงการที่ขอยกเลิก
✨ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ขอให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนสินทรัพย์ให้แก่หน่วยงานดังกล่าว และให้ฝ่ายเลขานุการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบรัดกุมและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2565

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)