ข่าวประชาสัมพันธ์

👨‍👩‍👧‍👦🐣🌾พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ZOOM

👨‍👩‍👧‍👦🐣🌾พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ZOOM

⏰วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
📍ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻💼👨🏻💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และประธานตำบลต้นแบบด้านความมั่นคงทางด้านอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมฯ โดย กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินการโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง ให้บริการฝึกอาชีพประชาชน และประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม เกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)