ข่าวประชาสัมพันธ์

🐳🏢👨‍👩‍👧‍👦พช.ฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ผ่านรายการ “เพื่อนชุมชน” ทางสถานีวิทยุชุมชนคนบางปรง

🐳🏢👨‍👩‍👧‍👦พช.ฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ผ่านรายการ “เพื่อนชุมชน” ทางสถานีวิทยุชุมชนคนบางปรง

🏵วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 – 11.30 น.

📍ณ สถานีวิทยุชุมชนคนบางปรง FM 98.75 MHz

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับเชิญร่วมออกรายการเพื่อนชุมชน ทางสถานีวิทยุชุมชนคนบางปรง คลื่น FM 98.75 MHz โดยมี นายชูชาติ เอี่ยมวิจิตร์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
💐🌸โดยนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวถึงการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดฉะเชิงเทราครั้งที่ 1/2565 และได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง 28 หน่วยงาน โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
✨🎉โดยจังหวัดฉะเชิงเทราประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในมิติต่างๆ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP 5 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ มิติที่ 3 ด้านรายได้ มิติที่ 4 ด้านการศึกษา และมิติที่ 5 ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ ดำเนินการขับเคลื่อนโดย ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)