ข่าวประชาสัมพันธ์

🖥📑 พช. ฉะเชิงเทรา ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา

🖥📑 พช. ฉะเชิงเทรา ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา

🕰วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

💻 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

👨🏻‍💼👨🏻‍💼 นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางอังคณา จิตรวิไลย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และทีมนักวิชาการจังหวัดทุกกลุ่มงาน ร่วมจัดประชุมและถ่ายทอดตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
📑📄 สำหรับการประชุมในวันนี้ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ดังนี้
🖋การมอบนโยบายการดำเนินงานประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
🖋แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2565 (ต.ค.64 – มี.ค.65)
🖋ภาพรวมตัวชี้วัด ตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
🖋ตัวชี้วัดกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จำนวน 3 ตัวชี้วัด
🖋ตัวชี้วัดกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จำนวน 2 ตัวชี้วัด
🖋ตัวชี้วัดกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 9 ตัวชี้วัด
🖋ตัวชี้วัดกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จำนวน 6 ตัวชี้วัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)