ข่าวประชาสัมพันธ์

🎉🌸🏆พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

🎉🌸🏆พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

🗓วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.

📍ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

👨🏻‍💼👩🏻‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางอังคณา จิตรวิไลย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยวาระสำคัญในการประชุมชี้แจงในวันนี้ มีวาระ สำคัญ ดังนี้
🖋นโยบายและแนวทางการสมัครและเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
🖋แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.ร.
🏆 สำหรับรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง รางวัลเลิศรัฐ ประกอบด้วย 3 สาขา ดังนี้ สาขาบริการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีเพิ่มมากขึ้น
2.เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน
ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน
3. สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่
4.การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานราชการและร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)