ข่าวประชาสัมพันธ์

🐳👩‍💼🌱พช.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565

🐳👩‍💼🌱พช.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565

🗓วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

🌹 ห้องชลธี 1 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนโฮเท็ล จังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼🌸นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมฯ โดยนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ ดำเนินการประชุมฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowlede – Based OTOP KBO) และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 32 ผลิตภัณฑ์/กลุ่ม ตามโครงการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
📑สำหรับการประชุมในวันนี้ มีวาระสำคัญ ดังนี้
🖋ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ปี 2564
🖋 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ปี 2565
🖋 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 โครงการ
🖋การพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ที่มีศักยภาพ หรือระดับ 1-3 ดาว ที่ลงทะเบียนในปีพ.ศ. 2557 – 2564 ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 ผลิตภัณฑ์/กลุ่ม โดยคัดเลือกผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพ ให้เหลือเพียง จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์/กลุ่ม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาพข่าว : นักการตลาดรุ่นใหม่ และกง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)