ข่าวประชาสัมพันธ์

🐳🏛🌳พช.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

🐳🏛🌳พช.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

🗓วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
📍ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมฯ ✨ในการนี้ นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมฯ
📚รายละเอียดการประชุมดังนี้
1.การดำเนินโครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจําปี 2565
2.แผนปฏิบัติการโครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจําปี 2565
3.เกณฑ์การประเมินและจัดระดับหมู่บ้าน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565
การกำาหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

💡กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดทําสื่อสร้างการรับรู้โครงการ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท (หมู่บ้าน) เป้าหมายการประชาสัมพันธ์ จํานวน 1014 หมู่บ้าน ใน 12 อำเภอ ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา 11 อำเภอ จังหวัดนครนายก 1 อำเภอ

🌻สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทําร่างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic พร้อมไฟล์ภาพประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์
2)ป้ายไวนิล พร้อมไฟล์ภาพประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์

🌺โดยมีรายละเอียดในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
คุณสมบัติหมู่บ้านที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ
1.หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.หมู่บ้านรอบศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเบาชะโงก จังหวัดนครนายก
3.เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีความสนใจสมัครเข้ารับ การคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริ ไปประยุกต์ใช้
4.เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สาขา คือ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายก และมีความสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้
5.เป็นหมู่บ้านที่ยังไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบโครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา
สืบสาน รักษา ต่อยอด” แนวพระราชา ปี 2565

🌹ช่องทางการรับสมัคร
1.สํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
3.สํานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (กรณีพื้นที่หมู่บ้านรอบโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายก)
4.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก (กรณีพื้นที่หมู่บ้านรอบโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายก)

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for good

(Visited 1 times, 1 visits today)