ข่าวประชาสัมพันธ์

🖥🐳พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมรับฟังติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบ Video Confererence

🖥🐳พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมรับฟังติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบ Video Confererence

 

🗓วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.
📍ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ
🖥กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ และให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการสรุปข้อมูลผลการตรวจสอบครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่าน การรับรองการประชุมของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพอ.) ให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น
🏛เนื่องจากข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายข้างต้นมีความสำคัญต่อการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา ของทุกภาคส่วน และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน กรมการพัฒนาชุนชน ขอให้จังหวัดแจ้งพัฒนาการจังหวัด และ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการตรวจสอบข้อมูล ครัวเรือนภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference ของกรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for good

(Visited 1 times, 1 visits today)