ข่าวประชาสัมพันธ์

🐳👨🏻‍💼👩‍💼พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565

🐳👨🏻‍💼👩‍💼พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565

 

🗓วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
📍ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

🧑‍💼🧑‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางอังคณา จิตรวิไลย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ

💡วาระการประชุมดังนี้💡
1. Flagship ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ “เสริมพลังอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 พัฒนาศักยภาพ อพม.เดิม เป้าหมาย อบรม อพม. เพื่อเป็น “Para Social Worker” สามารถดูแลกลุ่มคนเปราะบางรายครัวเรือน (สัดส่วน อพม. ๑ : ๑๐ ครัวเรือน )
1.2 เพิ่มจํานวน อพม.ใหม่ สร้างกําลังใจในการทํางานกลุ่มเปราะบาง” ดังนี้
-อพม.เดิม ๓,๐๕๑ คน
– เพิ่ม อพม.ในปี ๒๕๐๕ จำนวน 5,000 คน (โดยเป็นผู้นำชุมชน)
-เติมมี อพม.ที่เป็น อสม จํานวน ๑๕๐ คน
– เพิ่ม อสม.เป็น อพม.จํานวน ๑,๐๐๐ คน
1.3 สร้างกําลังใจในการทํางาน (แนวทาง)
-สวัสดิการ อพม
-Work Camp อพม.
– ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก อพม.ดีเด่น และ อพมดีเด่นพิเศษ
-ยกระดับศูนย์ประสานงาน อพม.ระดับจังหวัดให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
– ค่าตอบแทนให้กับ อพม. ตามข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง

2. ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การคัดเลือกผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริม งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในทุกระดับ และหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3. ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กิตติมศักดิ์ เป็นการแต่งตั้งบุคคลที่ประกออบคุณงามความดี คุณประโยชน์ และ เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคม อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ กิตติมศักดิ์ มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์ รวมทั้งบัตรประจำตัวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการ โดยจะต้องมีความสมัครใจที่จะทำงานเป็นอาสาสมัครฯและมีผลงานด้านการทำคุณประโยชน์ การเสียสละ อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ปี และประพฤติดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

4. ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ การจัดตั้ง และการขับเคลื่อนงานศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

5. ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดีเด่นประจำปี และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ดีเด่นพิเศษประจำปี ซึ่งปี พ.ศ.2564 จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการพิจารณา อพม.ดีเด่น จำนวน 1 ราย คือ นางกัลยกร ศรีหมาศ ประธาน อพม.อำเภอราชสาส์น ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะจัดทำเกียรติบัตรให้ต่อไป

6. แต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กิตติมศักดิ์ โดยสมัครผ่านทางออนไลน์ และตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว เห็นควรเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ ส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แต่งตั้งการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์ รวมทั้งบัตรประจำตัวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 189 ราย ตามรายชื่อดังแนบ

7. การคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อเสนอ ชื่อเป็น อพม.ดีเด่น และ อพม.ดีเด่นพิเศษ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเสนอชื่อ อพม.ดีเด่น และ อพม.ดีเด่นพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้
7.1 นางบุษริน เตชะวงศ์ อำเภอบางปะกง เป็น อพม.ดีเด่น
7.2 นางศิรฎา ชะระภิญโญ อำเภอบางคล้า เป็น อพม.ดีเด่นพิเศษ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for good

(Visited 1 times, 1 visits today)