ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 พช.ฉะเชิงเทรา : ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 พช.ฉะเชิงเทรา : ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การจัดทำแบบสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ.4)) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ในการนี้ นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางอังคณา จิตรวิไลย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมฯ
** โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ทุกระดับได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ มีดังนี้
1) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดทำแบบสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ.4) ในทิศทางเดียวกัน
2) เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการจัดทำโครงการ/ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อรวบรวมรายงานคณะรัฐมนตรี
** สำหรับปัญหาที่พบจากการรวบรวมแบบ ศจพ.4 ของกรมการพัฒนาชุมชน มีดังนี้
1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เช่น อาชีพ การจำแนกประเภทครัวเรือน การจำแนกรายมิติ
2) ส่วนที่ 2 โครงการ/กิจกรรมที่จะให้ความช่วยเหลือ เช่น ไม่สรุปจำนวนครัวเรือน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในแต่ละตัวชี้วัด, ผลรวมของจำนวนครัวเรือน/คน ในแต่ละตัวชี้วัด(ในแต่ละมิติ)มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนครัวเรือน/คน ในแต่ละมิติ,ผลรวมของจำนวนครัวเรือน/คนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จะให้ความช่วยเหลือไม่เท่ากับสรุปข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด ฯลฯ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)