ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 👨‍💼ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 👨‍💼ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

🗓วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
📍ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

🏠นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนางสาวเอมอร มานะวะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา มีนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานำทีมรับฟังบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ตามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กกต. ร่วมกับ สนง.กศน. กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมกิจการผู้สูงอายุ และช่วงบ่ายลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ ศส.ปชต.ต้นแบบ ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา รับฟังบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) มีนางสาวอรุณลักขณ์ โพธิ์พุทธ พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย

👨🏻‍💼🏡ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ดังกล่าว ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) โดยส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll
แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌾🏡เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 ❤️Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)