ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏⛰พช.ฉะเชิงเทรา : ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ฉช 504 เพื่อเข้าร่วมโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏⛰พช.ฉะเชิงเทรา : ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ฉช 504 เพื่อเข้าร่วมโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565

🗓วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565
🏛ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายอนุชา อินทศร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อม
ในการนี้นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
📣วาระการประชุมดังนี้
1.จังหวัดฉะเชิงเทราจะขับเคลื่อนการเข้าร่วมโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียง (SEDZ) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ฉช 504 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 24 ไร่ 34.30 ตารางวา
2.ที่ตั้ง สภาพพื้นที่ และขอบเขตการปกครอง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา)
3.แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา)
4.การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย (อำเภอสนามชัยเขต)
🌳SEDZ Model เป็นแนวทางหนึ่งของการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลโดยการใช้แนวคิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Development Approach) แก้ปัญหาแบบที่เป็นอย่างตรงจุด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)