ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏🏛👨‍👩‍👧‍👦ฉะเชิงเทรา รวมพลัง บ้าน วัด ราชการ “ทำความดี ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน”

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏🏛👨‍👩‍👧‍👦ฉะเชิงเทรา รวมพลัง บ้าน วัด ราชการ “ทำความดี ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน”

🗓วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
📍ณ วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอสนามชัยเขต
💐โดยมี นายนิคม นิรันดร์ พัฒนาการอำเภอสนามชัยเขต และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังนี้
1. การเตรียมความพร้อม พิธีทอดผ้าป่าการกุศล สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจากพระปัญญาวิสุทธิโมลี ถวายให้กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านภูเขาทอง
ซึ่งกำหนดดำเนินการในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ วัดโพนงาม
2. การทบทวนคำสั่งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอสนามชัยเขต โดยในวันนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายฯ ชุดใหม่
3. วางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ การขับเคลื่อนงานของเครือข่ายฯ
🎏ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1) กิจกรรมหาทุนสมทบกองทุน ทุนปัญญา และทุนศรัทธา
2) การส่งเสริมอาชีพสมาชิกกองทุนแม่
3) กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
4) การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน
5) การส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่กลุ่มอาชีพ
⛰ในการนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้คัดเลือกให้อำเภอสนามชัยเขตเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)