ข่าวประชาสัมพันธ์

🎏👩‍💻📊สพจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะทำงาน ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2565

🎏👩‍💻📊สพจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะทำงาน ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2565

🗓วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
🏛ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา
มอบหมายให้นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน และนางสาวปารณีย์ บุญรอด เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้
🖋1. เรื่องเพื่อทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และข้อมูลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ
🖋2. เรื่องเพื่อพิจารณา ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนัก/กอง/ศูนย์ศึกษาฯ
🖋3. เรื่องการสำรวจค่าชาวบ้าน และค่าสาธารณูปโภค เพื่อจัดสรรเพิ่มเติม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)