ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏👩‍💻พช.ฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏👩‍💻พช.ฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

🗓วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
🏛ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการคัดสรรฯ เข้าร่วมประชุมฯ
🖋กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ในไตรมาส 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้ โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกคนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด แล้วนำผลการคัดเลือกฯ เสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ พิจารณาคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 รางวัล จํานวน 18 เขตตรวจราชการ ๆ ละ 3 รางวัล ได้แก่
1.คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น
2.กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
3.สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีอำเภอดีเด่น
ทั้งนี้ กำหนดการลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ดำเนินการในรูปแบบกลุ่มโซนอำเภอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.กลุ่มโซนสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางปะกง และบ้านโพธิ์ กำหนดดำเนินการ ณ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
2.กลุ่มโซนมัชฌิมา ประกอบด้วย อำเภอบางคล้า บางน้ำเปรี้ยว คลองเขื่อน และราชสาส์น กําหนดดำเนินการ ณ อำเภอบางคล้า
3.กลุ่มโซนฤาไน ประกอบด้วย อำเภอพนมสารคาม แปลงยาว ท่าตะเกียบ และสนามชัยเขต กําหนดดำเนินการ ณ อำเภอพนมสารคาม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)