ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน หมู่ที่ 13 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานฯ
ในการนี้นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ
โดยมีนายสันติ ศรีอุราม ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และกรรมการศูนย์ให้ข้อมูลการประกวด
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 6 ประกวดผู้นําจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ซึ่งเป็นการประกวดผลการดำเนินงานศูนย์ผู้นําจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือก ของผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการ 18 เขตตรวจ)
โดยเกณฑ์การประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนดังนี้
1.ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมของทีมขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ค่าคะแนน 30 คะแนน
2.กระบวนการสร้างและพัฒนาทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ค่าคะแนน 20 คะแนน
3. วิธีการ/ แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ค่าคะแนน 25 คะแนน
4. การพัฒนาขยายผลและความคิดสร้างสรรค์ ในกระบวนการขับเคลื่อน การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ค่าคะแนน 20 คะแนน
5. ความประทับใจของคณะกรรมการและหรือคลิปนําเสนอ ค่าคะแนน 5 คะแนน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)