ข่าวประชาสัมพันธ์

🎏👩🏻‍🦰💐พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมดำเนินการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน

🎏👩🏻‍🦰💐พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมดำเนินการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน

🗓วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น.
🏛ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านปลายคลอง 18 ม.11 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานฯ โดยมีนายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ประกอบด้วยสาธารณสุขอำเภอ กศน. เกษตรฯ อบต. ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านปลายคลอง 18 ซึ่งเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น จังหวัดฉะเชิงเทราในปี 2565
ในการนี้นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกิจกรรมฯ ผ่านระบบออนไลน์
นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว กล่าวว่า หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปลายคลอง 18 เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงาน ดังนี้
1. มีที่ทำการของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มั่นคงถาวรเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับอำเภอ/จังหวัด
2. มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่เข้มแข็ง เสียสละ รับผิดชอบหน้าที่
3. ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
4. มีระเบียบในการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติตามของสมาชิก
5. มีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
6. มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของสมาชิกครบวงจร การผลิต การพัฒนา และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
7. มีกิจกรรมแสวงหาเงินสมทบกองทุน ทั้งทุนศรัทธา ทุนปัญญา เพื่อจัดกิจกรรมของกองทุน
8. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่อำเภอ จังหวัด และบุคคลผู้สนใจ
9. มีความโปร่งใส่ในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนโดยมีบัญชีรับ – จ่าย ที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้
10. มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับสมาชิก ผ่านช่องทางสื่อทั้งออนไลน์ และออฟไลน์

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)