ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 👩🏻‍🌾💐พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 👩🏻‍🌾💐พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565

🗓วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
🏛ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ
โดยนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนางอังคณา จิตรวิไลย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ
📜หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีดังนี้
1.ประเภทของแม่ดีเด่นแห่งชาติ แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1.1 แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คัดเลือกจากแม่ที่บำเพ็ญตนให้เป็น ประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม ด้วยความเสียสละ
1.2 ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร คัดเลือกจากแม่ที่มีความ ยากลำบาก ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และบำเพ็ญ ตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
1.3 แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ คัดเลือกจากแม่ที่มีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก
1.4 แม่ผู้เป็นเกษตรกร คัดเลือกจากแม่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความ ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจนเป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.5 แม่ของผู้เสียสละ คัดเลือกจากแม่ที่มีลูกเป็นทหาร ตำรวจ หรือ อาสาสมัคร ซึ่งได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อย การ บรรเทาสาธารณภัย โดยได้ประกอบวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่อง หรือทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป
2.คุณสมบัติของแม่ดีเด่นแห่งชาติ นอกจากคุณสมบัติดีเด่นแห่งชาติ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีความประพฤติดี
2.3 มีสุขภาพดี
2.4 มีความเป็นแม่ที่ดี
2.5 มีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี ยกเว้นแม่ของผู้เสียสละ
2.6 มีครอบครัวเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างของสังคม
2.7 เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
2.8 เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย
2.9 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ แบ่งออกเป็นการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติใน ส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค
3.1 แม่ดีเด่นแห่งชาติในส่วนกลาง จำนวน ไม่เกิน 91 คน ซึ่งอาจมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือในต่างจังหวัดก็ได้
3.2 การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)