ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 📚👨🏻‍💼👩‍💻พช.ฉะเชิงเทรา ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 5/2566

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 📚👨🏻‍💼👩‍💻พช.ฉะเชิงเทรา ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 5/2566

🗓วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
🏛ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่ม งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางอังคณา จิตรวิไลย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ
🖋ประเด็นการประชุมดังนี้
1.ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2.รายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
4.การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2565
5.การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 2/2565
6.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปี 2565
7.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (งบเงินกู้)
8.รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือน เมษายน 2565
9.โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา)
10.ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวด “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” กรมการพัฒนาชุมชน
11.การจัดพิธีทอดผ้าป่าการกุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต
12.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ความโปร่งใส ดำเนินการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
13.การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” (งบลงทุน)
14.แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
15.การดำเนินงานระบบรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
16.โครงการสร้างเสริมป่าชุมชน ปลูกป่าในใจคนสืบสานพระราชปณิธาน ” ฉันจะเป็นป่าไม้” ในวโรกาสมหามงคล 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวงแห่งปวงประชาไทย
17.การปรับแผนปฏิบัติการในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
18.การนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
19.การขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน (Big Data)
20.ตัวชี้วัดความสําเร็จในการส่งรายงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
21.การประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประจำปี 2565
22.การสนับสนุนวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน
23.การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
24.รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือน พฤษภาคม 2565
25.การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี 2565 ระดับเขตตรวจราชการ
26.ประเด็นการติดตาม ของคณะทำงานนิเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือน มิถุนายน 2565
27.แผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือน มิถุนายน 2565

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)