ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 👩🏻‍🌾📜พช.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ระดับจังหวัด

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 👩🏻‍🌾📜พช.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ระดับจังหวัด

🗓วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
🏛ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ
🖋การประเมินผู้ขอรับการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จำนวน 4 ประเภท รวม 59 หน่วยนับ ดังนี้
1.ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 23 คน
2.ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน จำนวน 11 กลุ่ม/องค์กร
3.ประเภทเครือข่ายองค์การชุมชน จำนวน 10 เครือข่าย
4.ประเภทชุมชน จำนวน 15 ชุมชน

📝นำเสนอเป็นรายอำเภอ 11 อำเภอ
(1) อำเภอคลองเขื่อน จำนวน 5 หน่วยนับ
– ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 2 คน
– ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม/องค์กร
– ประเภทเครือข่ายองค์การชุมชน จำนวน 1 เครือข่าย
– ประเภทชมชน จํานวน 1 ชุมชน
(2) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 12 หน่วยนับ
– ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 6 คน
– ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม/องค์กร
– ประเภทเครือข่ายองค์การชุมชน จำนวน 1 เครือข่าย
– ประเภทชุมชน จำนวน 3 ชุมชน
(3) อำเภอบางปะกง จำนวน 4 หน่วยนับ
– ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 1 คน
– ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม/องค์กร
– ประเภทเครือข่ายองค์การชุมชน จำนวน 1 เครือข่าย
– ประเภทชุมชน จำนวน 1 ชุมชน
(4) อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จำนวน 5 หน่วยนับ
– ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 1 คน
– ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม/องค์กร
– ประเภทเครือข่ายองค์การชุมชน จำนวน 1 เครือข่าย
– ประเภทชุมชน จำนวน 2 ชุมชน
(5) อำเภอบ้านโพธิ์ จำนวน 5 หน่วยนับ
– ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 2 คน
– ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม/องค์กร
– ประเภทเครือข่ายองค์การชุมชน จำนวน 1 เครือข่าย
– ประเภทชุมชน จำนวน 1 ชุมชน
(6) อำเภอพนมสารคาม จำนวน 5 หน่วยนับ
– ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 1 คน
– ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม/องค์กร
– ประเภทเครือข่ายองค์การชุมชน จำนวน 1 เครือข่าย
– ประเภทชุมชน จำนวน 2 ชุมชน
(7) อำเภอแปลงยาว จำนวน 4 หน่วยนับ
– ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 1 คน
– ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม/องค์กร
– ประเภทเครือข่ายองค์การชุมชน จำนวน 1 เครือข่าย
– ประเภทชุมชน จำนวน 1 ชุมชน
(8) อำเภอบางคล้า จำนวน 5 หน่วยนับ
– ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 2 คน
– ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม/องค์กร
– ประเภทเครือข่ายองค์การชุมชน จำนวน 1 เครือข่าย
– ประเภทชุมชน จำนวน 1 ชุมชน
(9) อำเภอสนามชัยเขต จำนวน 6 หน่วยนับ
– ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 4 คน
– ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน จำนวน – กลุ่ม/องค์กร
– ประเภทเครือข่ายองค์การชุมชน จำนวน 1 เครือข่าย
– ประเภทชุมชน จำนวน 1 ชุมชน
(10) อำเภอท่าตะเกียบ จำนวน 4 หน่วยนับ
– ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 2 คน
– ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม/องค์กร
– ประเภทเครือข่ายองค์การชุมชน จำนวน 0 เครือข่าย
– ประเภทชุมชน จำนวน 1 ชุมชน
(11) อำเภอราชสาส์น จำนวน 4 หน่วยนับ
– ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 1 คน
– ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม/องค์กร
– ประเภทเครือข่ายองค์การชุมชน จำนวน 1 เครือข่าย
– ประเภทชุมชน จำนวน 1 ชุมชน
ซึ่งแนวทางการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 มี 2 กิจกรรมได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
กิจกรรมที่ 2 การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)