ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏🖥พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏🖥พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

🗓วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565
🏛ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2565 และติดตามภารกิจสำคัญผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายปัณณธร ล่ามแขก นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางอังคณา จิตรวิไลย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ
🖋โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 🖋
1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.ผลการติดตามการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ภารกิจ ได้แก่
ภารกิจที่ 1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภารกิจที่ 2 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
ภารกิจที่ 3 การบริหารการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
ภารกิจที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(SE)
ภารกิจที่ 5 การติดตามเงินทุนที่อยู่ระหว่างชำระคืนเงินยืมตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ภารกิจที่ 6 การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ภารกิจที่ 7 การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
ภารกิจที่ 8 การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”
ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)ในหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง
3.การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4
4.การรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 (เดือน มิ.ย. – ก.ย. 2565)
5.แผนการสรรหาบุคลากรและบรรจุแต่งตั้ง ก.ค. 2565
6.การประชาสัมพันธ์งานของกรมการพัฒนาชุมชน
7.การเตรียมการสำหรับการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
8.สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มิ.ย.2565
9.ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ก.ค. 2565
10.การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
11.รายงานผลการส่งเสริมการออม ภาคครัวเรือน 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)