ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🌳🏘พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเชิงปฏิับัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่ตลาดสากล

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🌳🏘พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเชิงปฏิับัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่ตลาดสากล

🗓 วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.

📌 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

👩🏻‍💼👩🏻‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้นางสาวสวณีย์ มีเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางวาสนา กุลละวณิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่ตลาดสากล ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2565
โดยมีเนื้อหาที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้แก่
✅การยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP
✅การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
✅การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
✅การส่งเสริม OTOP สู่ตลาดในยุคดิจิทัล และการส่งเสริมช่องทางการตลาด
✅การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (SE)
✅ทิศทางการขับเคลื่อนงาน OTOP สู่อนาคต

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

🏘”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏡

(Visited 1 times, 1 visits today)