ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 ⚔️🎏พช.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมริเริ่มระดับจังหวัด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายระดับอำเภอ ในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 ⚔️🎏พช.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมริเริ่มระดับจังหวัด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายระดับอำเภอ ในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

🗓 วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ “พลังเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมด้วยนายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางอังคณา จิตรวิไลย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางสาวิตรี ประดิษแจ้ง พัฒนาการอำเภอบางคล้า และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมดำเนินโครงการฯ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินกิจกรรมริเริ่มระดับจังหวัด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายระดับอำเภอในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชนและเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

✨โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วย
1. พลังเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
2. การปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
3. STRONG : จิตพอเพียง ต้านทุจริต
4. การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะทำงานส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 11 อำเภอๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 1 times, 1 visits today)