ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏🎉พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการในงานมหกรรมด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏🎉พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการในงานมหกรรมด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565

🗓 วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมในพิธีฯ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดงาน มหกรรมด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565 ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
💐โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบ โล่เชิดชูเกียรติให้กับบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ได้แก่ สตรีดีเด่น (ระดับจังหวัด) ประจำปี 2563 – 2565 แม่ดีเด่น (ระดับจังหวัด) ประจำปี 2563 – 2565 ครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัด ประจำปี 2563 – 2565 การเสวนา หัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว (Family Friendly Society) การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2565 การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงาน การออกร้านให้บริการและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเครือข่ายครอบครัว
🖋มีกลุ่มเป้าหมายโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง รวมจํานวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏘

(Visited 1 times, 1 visits today)