ข่าวประชาสัมพันธ์

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (ก.ทจ.)

🇹🇭🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞 ฉะเชิงเทรา :แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 🏞 🐳 🎏พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (ก.ทจ.)

🗓วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👨🏻‍💼นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
ในการนี้นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมฯ
🖋โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาดังนี้
1. การรายงานเกี่ยวกับพนักงานจ้างทั่วไป
2. สรุปผลการประชุม ก.ท. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
4. การโอนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
5. การรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
6. พนักงานเทศบาลลาออกจากราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน
7. การจ้างพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
8. การประเมินพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
9. การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
10. การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล
11. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
12. การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
13. ขอให้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการสรรหาตำแหน่งปลัดเทศบาลของเทศบาลตำบลบางวัว
14. ขอให้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการสรรหาตำแหน่งปลัดเทศบาลของเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
15. รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
16. การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล

แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏘

(Visited 1 times, 1 visits today)