ข่าวประชาสัมพันธ์

🐘🐟พช. แปดริ้วร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดฉะเชิงเทรา (คจพ.จ) ครั้งที่ 1/2566

🐘🐟พช. แปดริ้วร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดฉะเชิงเทรา (คจพ.จ) ครั้งที่ 1/2566

🐘🐟พช. แปดริ้วร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดฉะเชิงเทรา (คจพ.จ) ครั้งที่ 1/2566

🗓 วันที่ 24 มกราคม 2566

🏛️ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ขั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👩🏻‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดฉะเชิงเทรา (คจพ.จ) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม และมีวาระสำคัญดังนี้
1. นโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ
3. รายงานผลการประชุมหารือการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดฉะเชิงเทรา
4. แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ระยะที่ 2
5. รายงานความคืบหน้าโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEDz) จังหวัดฉะเชิงเทรา
6. แผนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ปี 2566

🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏘️

(Visited 1 times, 1 visits today)