ข่าวประชาสัมพันธ์

🐘🐟พช. แปดริ้ว จัดประชุม ผอ. กลุ่มงาน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2566

🐘🐟พช. แปดริ้ว จัดประชุม ผอ. กลุ่มงาน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2566

🐘🐟พช. แปดริ้ว จัดประชุม ผอ. กลุ่มงาน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2566

🗓 วันที่ 25 มกราคม 2566

🏛️ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

👨🏻‍💼👩🏻‍💼นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน, นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมประชุม และมีวาระสำคัญ ดังนี้

1. ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่สำนักตรวจราขการ กรมการพัฒนาชุมชน
2. การสนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566
4. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
5. ประชุมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
6. กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
7. ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. บ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565
9. การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
10. การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในโครงการ กข.คจ.
11. กิจกรรมแปดริ้วร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทยให้สนุก
12. การดำเนินงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชน และคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
13. การพัฒนาผู้ประกอบการสู้ยุค 4.0
14. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
15. การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.
16. แนวทางการประชาสัมพันธ์
17. แนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ
18. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
19. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

และได้ประกาศเจตนารมณ์
“สุจริต โปร่งใส พัฒนาชุมชนฉะเชิงเทราใสสะอาด” ร่วมกัน

🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏘️

(Visited 1 times, 1 visits today)