โครงสร้าง/บุคลากร

นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์

08-4874-0632

นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุคนธ์ เจียรมาศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณัฐพล บุญเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.เอมอร มานะวะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายมติภมูิ สัณหสกุล

นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน

น.ส.ขวัญจิต ปิ่นมณี

นักพัฒนาชุมชน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายปัณณธร ล่ามแขก

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

น.ส.สวณีย์ มีเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางศศิฉาย สุคนธฉายา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางวาสนา กุลละวณิชย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชน

น.ส.สุมิตรา สารนารถ

นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน

น.ส.สิรินทิพย์ พูลสวัสดิ์

นักพัฒนาชุมชน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางอาภร โพธิ์เจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเบญวลี ทิวาริ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.อรวรรณ มนตรีวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวรกมน เกษรบัว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.นัฐพร รอดกลาง

นักพัฒนาชุมชน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางอังคณา จิตรวิไลย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวพรพนา ฉันสิมา

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

น.ส.ปารณีย์ บุญรอด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางไพรินทร์ ผลคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายสมศักดิ์ แสนสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

น.ส.อภิสราธรณ์ สุรกุลธนาสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างเหมา

พนักงานขับรถ

นายละมัย วงละคร

พนักงานขับรถ

นางสาวเบญจวรรณ วารินทร์พงษ์

แม่บ้าน

น.ส.นุจรินทร์ คำแท้

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พัฒนาการอำเภอ

นางสาวอรุณลักขณ์ โพธิ์พุทธ

พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

นายวิทยา กิจประไพอำพล

พัฒนาการอำเภอบ้านโพธิ์

นางเกษศิรินทร์ โพธิ์สุวรรณ

พัฒนาการอำเภอราชสาส์น

(ว่าง)

พัฒนาการอำเภอบางคล้า

นางกชมน บุษบงค์

พัฒนาการอำเภอพนมสารคาม

นายนิคม นิรันดร์

พัฒนาการอำเภอแปลงยาว

นายเบญจวัฒน์ ในวิกุล

พัฒนาการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

นายอภินันท์ เกิดสุข

พัฒนาการอำเภอสนามชัยเขต

นางสาวพิชญนันท์ เลิศพิริยะพัฒน์

พัฒนาการอำเภอคลองเขื่อน

นางนงลักษณ์ รักราวี

พัฒนาการอำเภอบางปะกง

นายเนตร ขันคำ

พัฒนาการอำเภอท่าตะเกียบ
(Visited 43 times, 1 visits today)