โครงสร้าง/บุคลากร

นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์

08-4874-0632

นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์

08-1819-8803
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุคนธ์ เจียรมาศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

น.ส.เอมอร มานะวะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายมติภมูิ สัณหสกุล

นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน

น.ส.ขวัญจิต ปิ่นมณี

นักพัฒนาชุมชน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายปัณณธร ล่ามแขก

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์

08-1819-8796
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

น.ส.สวณีย์ มีเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางวาสนา กุลละวณิชย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสิรีภรณ์ ยงศิริ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชน

น.ส.สุมิตรา สารนารถ

นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน

น.ส.สิรินทิพย์ พูลสวัสดิ์

นักพัฒนาชุมชน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางอาภร โพธิ์เจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์

08-1819-8823
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางศศิฉาย สุคนธฉายา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเบญวลี ทิวาริ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.นัฐพร รอดกลาง

นักพัฒนาชุมชน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางอังคณา จิตรวิไลย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์

08-1819-8794
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

น.ส.ปารณีย์ บุญรอด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางไพรินทร์ ผลคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายสมศักดิ์ แสนสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.อรวรรณ มนตรีวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวรกมน เกษรบัว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

น.ส.อภิสราธรณ์ สุรกุลธนาสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างเหมา

พนักงานขับรถ

นายละมัย วงละคร

พนักงานขับรถ

นางสาวเบญจวรรณ วารินทร์พงษ์

แม่บ้าน

น.ส.นุจรินทร์ คำแท้

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พัฒนาการอำเภอ

(ว่าง)

พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

นายวิทยา กิจประไพอำพล

พัฒนาการอำเภอบ้านโพธิ์
พัฒนาการอำเภอราชสาส์น

นางสาวิตรี ประดิษแจ้ง

พัฒนาการอำเภอบางคล้า
พัฒนาการอำเภอพนมสารคาม

นายนิคม นิรันดร์

พัฒนาการอำเภอสนามชัยเขต

(ว่าง)

พัฒนาการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

นายอภินันท์ เกิดสุข

พัฒนาการอำเภอแปลงยาว

นางสาวพิชญนันท์ เลิศพิริยะพัฒน์

พัฒนาการอำเภอคลองเขื่อน

นางนงลักษณ์ รักราวี

พัฒนาการอำเภอบางปะกง

นายเนตร ขันคำ

พัฒนาการอำเภอท่าตะเกียบ
(Visited 43 times, 1 visits today)