โครงสร้าง/บุคลากร

นางสาวฉัตรประอร นิยม

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นายธงชัย ธนสถิตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นางสาวชบาไพร บุญจบ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพนิตตา สุขสิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายปัณณธร ล่ามแขก

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางสาวเสาวนีย์ มีเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางศศิฉาย สุคนธฉายา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วยฯ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางวันวิสา ทองหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชัยวุฒิ ชูแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายยุทธพงษ์ แสงไกร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางสาวิตรี ประดิษฐ์แจ้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นายชนาภัทร สอนซ้าย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

นางวาสนา กุลละวณิชย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางไพรินทร์ ผลคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นักวิชาการผู้ช่วยฯ)

น.ส.ปารณีย์ บุญรอด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
พนักงานขับรถ

นายละมัย วงละคร

พนักงานขับรถ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางอังคณา จิตรวิไลย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

น.ส.อภิสราธรณ์ สุรกุลธนาสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ป้าแหม่ม

แม่บ้าน

น.ส.วัชรินทร์ เบ้าพรหม

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายสมศักดิ์ แสนสุข

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.สุมิตรา สารนารถ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางนงลักษณ์ รักราวี

พัฒนาการอำเภอบางปะกง

นายสุรเดช วรรณศิริ

พัฒนาการอำเภอราชสาส์น

นายเบญจวัฒน์ ในวิกุล

พัฒนาการอำเภอสนามชัยเขต

นางอาภรณ์ โพธิ์เจริญ

พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

นางกาญจนา ประสพศิลป์

พัฒนาการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

นายวิทยา กิจประไพอำพล

พัฒนาการอำเภอแปลงยาว

นางสาวพิชญนันท์ เลิศพิริยะพัฒน์

พัฒนาการอำเภอคลองเขื่อน

นายปัณณธร ล่ามแขก

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านโพธิ์

นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย

พัฒนาการอำเภอพนมสารคาม

นายเนตร ขันคำ

พัฒนาการอำเภอบางคล้า

นายชำนาญ รักราวี

พัฒนาการอำเภอสนามชัยเขต
(Visited 43 times, 1 visits today)