วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

บทบาทหน้าที่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ให้การดำเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ทั้งในด้านวิชาการ การปฏิบัติงานประสานงานร่วมกับ หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน จัดทำศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ประสานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชชง๒ค และการสนับสนุนการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาชนบท การจัดทำแผนงานงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาชุมชนและส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาของชุมชนตามแผนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ปรัชญาการพัฒนาชุมชน

ปรัชญาการพัฒนาชุมชน เป็นหลักความเป็นจริงแห่งชีวิตที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในมนุษญชาติว่า มนุษย์ทุกชีวิต มีคุณค่า มีความหมาย มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ โดยมนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับโอกาส

ภารกิจ

กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่งคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดการฝึกอบรมบุคลาดรที่เกี่ยวข้องในการพัฒสนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ ๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว ๓. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ๔. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

ประเด็นยุทธศาศสตร์ที่ ๑. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้

๑.๑ สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ๑.๒ พัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน ๑.๓ ส่งเสริมชุมชนและภาคร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ๑.๔ พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน ๑.๕ บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว

๒.๑ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ๒.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ๒.๓ ส่งเสริมช่องทางการตลาด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

๓.๑ พัฒนาระบบการจัดการและการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

๔.๑เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน ๔.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ๔.๓ ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร

ค่านิยมองค์การ “A B C D E F S P”

1. A = Appreciation = ชื่นชม 2. B = Bravery = กล้าหาญ 3. C = Creativity = สร้างสรรค์ 4. D = Discovery = ใฝ่รู้ 5. E = Empathy = เข้าใจ 6. F = Facilitation = เอื้ออำนวย 7. S = Simplify = ทำให้ง่าย 8. P = Practical = ปฏิบัติได้จริง

ปัจจัยขับเคลื่อน ( Drive )

๑.การพัฒนาอาชีพ ๑.๑ พัฒนากลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในด้านสัมมาชีพชุมชน ๑.๒ สร้างกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจ ให้พร้อมทำงานเพื่อสังคม ๑.๓ ปรับการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบร่วมในสังคม ๒.หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) ๒.๑ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ๒.๒ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ๒.๓ แสวงหาช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ๓.เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ๓.๑ ส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมและสร้างภาดี ๓.๒ เสริมสร้างศักยภาพกลไกการขับเคลื่อน ๓.๓ เอื้อ "ประชารัฐ" ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยสนับสนุน ( Enable )

๑. ส่งเสริมองค์กรธรรมาภิบาล ๒. พัฒนาบุคลากรและผู้นำชุมชน ๓. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ ๔. พัฒนากระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม ๕. กองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน

แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน

- ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน
- พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค

เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

- พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
- บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
- เสริมสร้างภาพลักษณขององค์กร
จำนวนข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม ๗๗ คน ๑.พัฒนาการจังหวัด ๑ ตำแหน่ง ๒.หัวหน้ากลุ่มงานฯ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๑) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ๒)กลุ่มงานส่งเสริมฯ ๓) กลุ่มงานสารสนเทศฯ ๓.หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ๑ ตำแหน่ง ๔.พัฒนาการอำเภอ จำนวน 11 ตำแหน่ง
๕. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ จำนวน ตำแหน่ง
๖. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน ตำแหน่ง
๗.ลูกจ้าง/พนักงานขับรถ
(Visited 6 times, 1 visits today)