ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์ในการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)) ครั้งที่ 18 / 2564