ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

กรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบลงทุน)

📣เชิญชวน‼️ส่วนราชการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมสวมใส่ผ้าไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา💐💐