ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 4543 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านค่านิยมองค์การและบุคคลต้นแบบด้านการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 4543 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านค่านิยมองค์การและบุคคลต้นแบบด้านการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565