ถึง นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, บางคล้า, บางน้ำเปรี้ยว, บ้านโพธิ์, พนมสารคาม,สนามชัยเขต และท่าตะเกียบ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 6815 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

ถึง นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, บางคล้า, บางน้ำเปรี้ยว, บ้านโพธิ์, พนมสารคาม,สนามชัยเขต และท่าตะเกียบ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 6815 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

ถึง อำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว6818 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

ถึง อำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว6818 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565