ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 8704 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 8704 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือ ที่ ฉช 0019/ว 8660 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือ ที่ ฉช 0019/ว 8660 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565