ถึง นายอำเภอบางคล้า หนังสือที่ ฉช 0019(อกส.จ.)/16015 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ถึง นายอำเภอบางคล้า หนังสือที่ ฉช 0019(อกส.จ.)/16015 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ถึง นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา/บางคล้า/บางน้ำเปรี้ยว/พนมสารคาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 5801 ลงวันที่ 23 พ.ย.63 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินเหมาะสมกับตำแหน่งฯ

ถึง นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา/บางคล้า/บางน้ำเปรี้ยว/พนมสารคาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 5801 ลงวันที่ 23 พ.ย.63 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินเหมาะสมกับตำแหน่งฯ

ถึง นายอำเภอคลองเขื่อน/ท่าตะเกียบ/บ้านโพธิ์/พนมสารคาม/ราชสาส์น/สนามชัยเขต หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 5796 ลงวันที่ 23 พ.ย.63 เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ถึง นายอำเภอคลองเขื่อน/ท่าตะเกียบ/บ้านโพธิ์/พนมสารคาม/ราชสาส์น/สนามชัยเขต หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 5796 ลงวันที่ 23 พ.ย.63 เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 5795 ลงวันที่ 23 พ.ย.63 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ฯ

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 5795 ลงวันที่ 23 พ.ย.63 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ฯ

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 5778 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หนังสือที่ ฉช 0019/ว 5778 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ