Personnel

นางวันพร จันทร์เวโรจน์

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชูชาติ เอี่ยมวิจิตร์

หัวห้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสุมาลี สุวประดับ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

-ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายอนิรุธ ชาตะวะราหะ

พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

ผู้บริหาร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

(Visited 1 times, 1 visits today)