บริการของเรา

ข้อมูล จปฐ.

ข้อมูล จปฐ.

  ครัวเรือนที่มีรายได้   จปฐ. ปี 2562 ต่ำกว่า   40,001 บาท/คน/ปี

อ.เมืองฉะเชิงเทรา  อ.บางคล้า  อ.บางปะกง  อ.บางน้ำเปรี้ยว  อ. บ้านโพธิ์  อ.แปลงยาว  อ.พนามสารคาม  อ.สนามชัยเขต

อ.ท่าตะเกียบ  อ.ราชสาส์น  อ.คลองเขื่อน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)