สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวฉัตรประอร นิยม

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา

บริหารจัดการงานพัฒนาชุมชน ตามยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนบูรณการกิจกรรม/โครงการแผนและการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ให้บรรลุเป้าหมาย

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการพัฒนาและสาธิตอาชีพ ตามแผนพัฒนาวิถีชีวิตเพื่อการอยู่รวมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ.ท่าตะเกียบ)

เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการพัฒนาและสาธิตอาชีพ ตามแผนพัฒนาวิถีชีวิตเพื่อการอยู่รวมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ.ท่าตะเกียบ)

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการพัฒนาและสาธิตอาชีพ ตามโครงการการพัฒนาและสาธิตอาชีพตามแผนพัฒนาวิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ.ท่าตะเกียบ)

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการพัฒนาและสาธิตอาชีพ ตามโครงการการพัฒนาและสาธิตอาชีพตามแผนพัฒนาวิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ.ท่าตะเกียบ)

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสาธิตอาชีพตามแผนพัฒนาวิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(อ.สนามชัยเขต)

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสาธิตอาชีพตามแผนพัฒนาวิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(อ.สนามชัยเขต)

เผยแพร่ ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนฝึกสาธิตอาชีพ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)(อ.สนามชัยเขต)

เผยแพร่ ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนฝึกสาธิตอาชีพ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)(อ.สนามชัยเขต)

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ถึง นายอำเภอบางคล้า หนังสือที่ ฉช 0019(อกส.จ.)/16015 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ถึง นายอำเภอบางคล้า หนังสือที่ ฉช 0019(อกส.จ.)/16015 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ถึง นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา/บางคล้า/บางน้ำเปรี้ยว/พนมสารคาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 5801 ลงวันที่ 23 พ.ย.63 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินเหมาะสมกับตำแหน่งฯ

ถึง นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา/บางคล้า/บางน้ำเปรี้ยว/พนมสารคาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 5801 ลงวันที่ 23 พ.ย.63 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินเหมาะสมกับตำแหน่งฯ

ถึง นายอำเภอคลองเขื่อน/ท่าตะเกียบ/บ้านโพธิ์/พนมสารคาม/ราชสาส์น/สนามชัยเขต หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 5796 ลงวันที่ 23 พ.ย.63 เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ถึง นายอำเภอคลองเขื่อน/ท่าตะเกียบ/บ้านโพธิ์/พนมสารคาม/ราชสาส์น/สนามชัยเขต หนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 0019/ว 5796 ลงวันที่ 23 พ.ย.63 เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสาธิตอาชีพตามแผนพัฒนาวิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(อ.สนามชัยเขต)

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสาธิตอาชีพตามแผนพัฒนาวิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(อ.สนามชัยเขต)